• ul. Pawia 18a 31-154 Kraków; tel.kom.: 795578011; 889120169; tel./fax: 123415615; 124431351; e-mail: biuro@notariusz-krakow.eu
 • Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przy czym na koszty dokonania czynności notarialnej składa się nie tylko taksa pobierana przez notariusza, ale również opłaty sądowe i podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT), które notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu sądowi wieczystoksięgowemu i urzędowi skarbowemu.

  Na podstawie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Oznacza to, że notariusz pobiera i odprowadza do urzędu skarbowego oba te podatki należne w związku z dokonaniem czynności notarialnej. Zasady obliczania i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn określone są w powołanych ustawach, których aktualny tekst zamieszczamy poniżej.

  1. PCC

  2. SID

  Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta, notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną.

  W przypadku złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego notariusz pobiera od wnioskodawcy (strony czynności notarialnej) właściwą opłatę sądową i przekazuje ją na rachunek bankowy właściwego sądu prowadzącego księgi wieczyste.

  Wysokość opłat sądowych w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych określona jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.785), którą zamieszczamy poniżej.

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

  Notariusz z tytułu dokonywanej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest na podstawie umowy ze stronami czynności, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 272), którego aktualny tekst zamieszczamy poniżej.

  Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, nakładu pracy na jej przygotowanie oraz przewidywanego czasu przeznaczonego na jej dokonanie. Dlatego też w każdej sprawie wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej jest uzgadniane indywidualnie ze stronami.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej