Dokumenty

Sporządzenie czynności notarialnej powinno być poprzedzone wcześniejszym kontaktem z Kancelarią Notarialną (osobiście, telefonicznie lub e-mailem) w celu ustalenia jakiego rodzaju czynność ma być dokonana, uwzględniając Państwa potrzeby oraz w celu określenia dokumentów niezbędnych do sporządzenia odpowiedniej czynności notarialnej. Dokumenty potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone notariuszowi przed umówionym terminem dokonania czynności, tak aby miał możliwość oceny, czy dokumenty są prawidłowe i wystarczające. Ich wcześniejsza analiza pozwoli na sprawne i bezpieczne sporządzenie czynności.

Dokumenty, które przez notariusza ocenione zostaną jako niezbędne do dokonania czynności, powinny zostać dostarczone w oryginale, najpóźniej przy dokonywaniu czynności. Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz podstawowych dokumentów koniecznych do sporządzenia aktów notarialnych obejmujących najczęściej dokonywane czynności, zaś szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do dokonania umówionej przez Państwa czynności notarialnej uzyskają Państwo po spotkaniu z notariuszem i zapoznaniu się przez niego z konkretnym stanem faktycznym i prawnym.

Podczas każdej czynności notarialnej jej strony powinny okazać notariuszowi ważny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Podstawowe dokumenty konieczne do sporządzenia umowy zbycia (np. sprzedaż, zamiana, darowizna) nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal:
  • dokument stanowiący podstawę nabycia lokalu przez właściciela (np. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży),
  • odpis księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu, ewentualnie numer tej księgi wieczystej.
 2. Podstawowe dokumenty konieczne do sporządzenia umowy zbycia (np. sprzedaż, zamiana, darowizna) nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej):
  • dokument stanowiący podstawę nabycia nieruchomości przez właściciela (np. wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży),
  • odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, ewentualnie numer tej księgi wieczystej,
  • wypis z rejestru gruntów, z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
  • w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest jedna działka, a w księdze wieczystej jest ich więcej i zachodzi potrzeba założenia nowej księgi wieczystej, konieczny jest również wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej,
  • zaświadczenie urzędu miasta lub gminy o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jeżeli położona jest ona w terenach, na których obowiązuje plan lub stwierdzające, że działka nie jest objęta ustaleniami takiego planu,
  • w przypadku podziału działki konieczna jest mapa z projektem podziału, z adnotacją, że stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału, zaś w przypadku innych zmian geodezyjnych konieczny jest wykaz zmian gruntowych.
 3. Podstawowe dokumenty konieczne do sporządzenia umowy zbycia (np. sprzedaż, zamiana, darowizna) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
  • dokument stanowiący podstawę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa przez uprawnionego (np. przydział wydany przez spółdzielnię mieszkaniową lub wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży),
  • aktualne zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową, stwierdzające, że zbywcy przysługuje prawo będące przedmiotem umowy,
  • odpis księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ewentualnie numer tej księgi wieczystej – jeżeli księga wieczysta dla tego prawa została założona.

 

W każdym z powyższych przypadków, jeżeli nieruchomość lub prawo zostały nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub dokonanych po dniu 31 grudnia 2006 roku: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub przeniesienia własności w wykonaniu zapisu albo polecenia testamentowego, konieczne jest zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadków i darowizn.

 1. Podstawowe dokumenty konieczne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:
  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców - odpis aktu urodzenia lub odpis aktu małżeństwa w przypadku kobiet, które zawarły związek małżeński),
  • wszystkie sporządzone przez spadkodawcę testamenty,
  • dokument urzędowy obejmujący numer PESEL spadkodawcy (anulowany dowód osobisty lub zaświadczenie wydane w tym celu przez właściwy organ administracyjny),
  • jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość – dokument zawierający oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości.

strona główna