Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 rok, Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jednak na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Czynności notarialne są dokonywane w kancelarii, jedynie gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność może być dokonana także w innym miejscu (np. w mieszkaniu chorego klienta lub szpitalu).

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność może powodować skutki prawne.

Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, tak aby treść i znaczenie czynności zostały dokładnie zrozumiane przez osoby biorące udział w czynności.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Zakres dokonywanych czynności notarialnych obejmuje:

 1. sporządzanie aktów notarialnych, zawierających w szczególności:
  • umowy przedwstępne,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zamiany,
  • umowy dożywocia,
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości w celu zwolnienia się z zobowiązania,
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,
  • umowy przeniesienia własności lokali w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy działu spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy spółek,
  • akty ustanowienia fundacji,
  • umowy/akty ustanowienia hipotek,
  • umowy/akty ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu,
  • umowy/akty ustanowienia prawa użytkowania oraz służebności osobistych,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy o podział majątku wspólnego małżonków,
  • testamenty,
  • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4), 5) i 6) kodeksu postępowania cywilnego,
  • pełnomocnictwa,
 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych),
 1. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia (ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych),
 2. sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu (data pewna),
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 3. doręczanie na żądanie strony jej oświadczenia na piśmie, mogącego mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej,
 4. spisywanie protokołów:
  • zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, stowarzyszeń, innych osób prawnych, zebrań wspólnot mieszkaniowych oraz innych jednostek organizacyjnych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • dokumentujących przebieg czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także niestawiennictwa stron,
  • otwarcia stron internetowych,
 5. sporządzanie protestów weksli i czeków,
 6. przyjmowanie na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, informatycznych nośników danych, a także w związku z dokonywaną czynnością notarialną - pieniędzy i papierów wartościowych (depozyt notarialny),
 7. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 8. sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

strona główna